ŠVP

kluk5

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

BRÁNY DO SVĚTA

Filozofií naší školy je zachovat dětem jejich dětství a zároveň posilovat jejich přirozenou potřebu „životní perspektivy a otevřené budoucnosti“. Vedeme je k přirozeným lidským hodnotám, k úctě k životu, k radosti z maličkostí. Pomáháme jim objevovat krásy života na zemi, učíme je žít mezi lidmi v souladu s přírodou. Snažíme se doplňovat rodinnou výchovu tak, aby se naplnil citát českého spisovatele Jiřího Muchy: „Dětství je sen, který byl kdysi skutečností.“

Hlavní zaměření mateřské školy vychází z rámcových cílů předškolního vzdělávání, které v obecné rovině znamenají rozvíjení každého dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální. Komplexní péči o děti směřujeme k:

  • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

(Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, str. 10)

          Dále poskytujeme kvalitní logopedickou péči o děti s narušenou komunikační schopností. Velký důraz klademe na rozvíjení pohybových dovedností a posilujeme ekologické postoje svěřených dětí. Každoročně školní vzdělávací program rozšiřujeme o celoroční projekt zaměřený na dovednosti potřebné nejen pro vstup do základní školy, ale i do dalšího života.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací obsah představuje učivo, konkrétní vzdělávací nabídku nebo také obsahovou náplň výuky v MŠ. Je rozdělen do tzv. integrovaných bloků.

Náš školní vzdělávací program s názvem Brány do světa je motivován obrazem dítěte uprostřed světa. Obklopuje ho pět bran, které vedou do pěti vzájemně propojených světů. Dítě se tak může vydat Branou do světa fantazie, Branou do světa rostlin, Branou do světa zvířat, Branou malých vědců a Branou do světa lidí. Každý svět nabízí jiné možnosti, zážitky, dovednosti, zkušenosti. V průběhu školního roku s dětmi projdeme světy křížem krážem tak, aby získaly v rámci svých možností ucelený obraz o krásách života.

Pro kontrolu plnění plánu slouží tabulky umístěné pod jednotlivými nabídkami, do kterých učitelky průběžně zapisují data, kdy byla nabídka dětem předložena.

Každoročně je školní vzdělávací program doplněn celoročním projektem s různým zaměřením. Doposud jsme realizovali projekt Ze Slovíčka ke knížce, který podporoval dětský zájem o knížky a tím i zdokonaloval předčtenářské dovednosti potřebné při nástupů do ZŠ, a projekt Putování přírodou zaměřený na ekologické téma. Cílem těchto projektů je v průběhu docházky dětí do mateřské školy posílit dominantní zaměření naší školy a přispět ke zkvalitnění celkového rozvoje osobnosti dítěte. S náplní a cílem každého projektu jsou rodiče seznámeni na třídních schůzkách při zahájení školního roku.

INTEGROVANÉ BLOKY

Branou do světa fantazie

Branou do světa rostlin

Branou do světa zvířat

Branou malých vědců

Branou do světa lidí