ŠVP

kluk5

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program
Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmu a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a vytvářet podmínky pro zdravé a radostné prožití předškolního věku při získávání návyků, způsobů chování, základů životního stylu a aktivní ochranou a posilováním zdraví spontánně a přímou zkušeností.
Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavádí od školního roku 2017/2018. Zákonný zástupce má možnost si vybrat způsob vzdělávání svého dítěte.
Školský zákon ukládá MŠMT stanovit pro předškolní vzdělávání konkrétní cíle a povinný obsah vzdělávání.
Základním pedagogickým dokumentem, jímž stát (ministerstvo) stanovuje tyto požadavky na výchovu a vzdělávání v mateřských školách je RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, který je základním východiskem pro vypracování ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.
V našem Školním výchovně vzdělávacím programu pod názvem SLOVÍČKO vycházíme z RVP PV, z jeho rámcových cílů a plnění klíčových kompetencí za pomocí vhodných metod a prostředků k naplňování daných cílů.
Je vyvěšen při vstupu do běžné třídy a je možno do něj nahlédnout a pročíst si jej.
Vzdělávání dětí předškolního věku přizpůsobujeme maximálně vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí v této věkové skupině a dbáme na to, aby přirozeným způsobem bylo přihlíženo k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Umožňujeme vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady. K tomu nám slouží odpovídající metody a formy práce, zejména prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení a poznávání.
Mateřská škola Slovíčko má dvě třídy s celkovou kapacitou 37 dětí se dvěma heterogenními třídami zaměřenými na všeobecné vzdělávání.
Běžná třída MŠ s počtem 25 dětí je určena pro vzdělávání dětí 3(2) – 6 letých a dětí s odkladem povinné školní docházky (OPŠD). V této třídě probíhá mimo jiné prevence narušení komunikační schopnosti a to tak, aby byly děti schopné používat jazyk jako systém při komunikaci ve všech jeho rovinách.
Speciální třída je určená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a především pro děti s narušenou komunikační schopností (NKS). Třída je zřízená podle §16 odstavce 9 školského zákona. Ve třídě se vzdělává 12 dětí. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Je zaměřeno na zlepšování řečových a komunikativních dovedností, a to především rozvojem motoriky mluvidel, rozvojem dechové ekonomiky, rozvojem artikulační obratnosti, rozvojem fonematického sluchu, rozvojem slovní zásoby, rozvojem sluchové paměti a rozvojem zrakové percepce formou intenzivní skupinové a individuální logopedické péče.
Snažíme se vytvořit přirozené prostředí při získávání podnětů pro rozvoj vrozených předpokladů dítěte při poznávání lidí i samo sebe a tím správně rozvíjet osobnost dítěte. Zaměřujeme se na prevenci vad výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, péči o správnou a kultivovanou řeč. S využitím nejrůznějších technik, metod a forem rozvíjíme tělesné, rozumové, pracovní a výtvarné dovednosti, cvičíme jógu, chodíme plavat, bruslit a učíme se základy lyžování, to vše pod vedením erudovaných a zkušených pedagogických pracovnic.
Zvláštní pozornost je věnována přípravě předškoláků pro vstup do ZŠ (program KULIFERDA, nakl. RAABE).
Naším cílem je, aby se dětem v naší mateřské škole dařilo, aby se mohli rozvíjet ke spokojenosti všech i sebe samého.
Veškerá naše práce směřuje k tomu, aby naše děti odcházely z MŠ dobře připravené na život.
Úplná verze ŠVP je dostupná v MŠ.

Vzdělávací obsah

Náš program je rozdělený do čtyřech částí podle ročních období: PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO a každá část má několik podtémat, která nabízejí rozmanité činnosti ve vztahu k jednotlivým ročním obdobím:

PODZIM

 • MÁME NOVÉ KAMARÁDY
 • KOUZELNÝ KOŠÍK
 • BAREVNÁ PALETA
 • HEDVÁBNÉ PAVUČINY
 • V NAŠEM MĚSTĚ
 • U NÁS DOMA
 • LIDSKÉ TĚLO
 • TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
 • JÁ JSEM MUZIKANT

ZIMA

 • MIKULÁŠ ZTATIL PLÁŠŤ
 • VESELÉ VÁNOČNÍ HODY
 • SNY A PLÁNY POD SNĚHEM
 • ZIMNÍ SPORTY
 • SNĚHOVÁ VLOČKA
 • U KRMÍTKA
 • KOUZELNÝ SVĚT POHÁDEK
 • NEŽ SI VEZMU TAŠKU DO ŠKOLY
 • MASOPUSTNÍ REJ

JARO

 • KNIHA – MŮJ KAMARÁD
 • JARNÍ KRAJINA
 • HODY, HODY, DOPROVODY
 • KLÍČÍME, SÁZÍME, PŘESAZUJEME
 • ČARODĚJNICKÝ DEN
 • DĚTI, POZOR, ČERVENÁ
 • DNES MÁ SVÁTEK MOJE MAMINKA
 • KDE MAJÍ ZVÍŘÁTKA DOMOV
 • JEDEME DO ZOO

LÉTO

 • TRÉNUJEME NA OLYMPIÁDU
 • ROZKVETLÁ LOUKA
 • PLANETA ZEMĚ
 • ŽIVOT U VODY
 • HURÁ NA PRÁZDNINY
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat